Email: <first name><last name>@princeton.edu

LinkedIn: prashant-kumar-67b761150